Hur skapar vi optimala förhållanden för användning av synen?

Miten luodaan optimaaliset olosuhteet näönkäytölle?

Lea Hyvärinen vid nordiskt möte 2006

Det finns flera möjligheter för att skapa optimala förhållanden för användning av synen för dövblinda/synhörselskadade. Variabler som bestämmer vilka förhållanden är optimala, är dövblindhetens typ och den aktivitet där synen används.

Synnedsättningen kan vara:

 • begränsat synfält med nästan normalt eller dåligt centralt synfält
 • stort synfält med stort centralskotom

Andra funktionella variabler är bländning och nattblindhet.

Hjärnsynskador har blivit allt mera vanliga som orsak till dövblindhet då mycket små prematura barn överlever och olika olyckor skadar både syn- och hörselbanor.

Hjärnsynskador ändrar igenkännandefunktioner, bilduppfattning, rumsuppfattning, lässvårigheter, balans, och ögonmotorik.

Aktiviteter som man skall bedöma är enligt International Classification of Functioning, Disabilities and Health (2001) nio aktiviteter, enligt Management of Low Vision in Children (WHO/PBL/93.21, 1993), fyra aktiviteter:

 • kommunikation
 • orientering i rummet och rörelse
 • vardagliga aktiviteter
 • noggranna närarbeten

Tills vidare har enbart den äldre klassifikationen, Management of Low Vision in Children använts och bedömningen beskrivs som ’den funktionella synens fyrklöver’.

Lösningar vid val för optimala förhållanden för användning av synen är:

 • bättre optiska hjälpmedel
 • anpassning av omgivningen

Synen för kommunikation kan bli bättre genom användning av

 • filterglasögon
 • glasögon med korrigering av brytningsfelen
 • sidoskydd i glasögon, skärmmössa

genom

 • information till tolken
 • bra belysning, tillräckliga kontraster, dämpning av bakgrundsljud, och tillräcklig tid vid tolkning

Vid orientering och rörelse i omgivningen hjälper

 • optiska hjälpmedel
 • ficklampa
 • käppteknik
 • anpassning av omgivningen fordon, ledsagare

Vid vardagliga aktiviteter behövs

 • individuella optiska och ickeoptiska hjälpmedel
 • omgivningens struktur skall ha tillräckliga kontraster och skall ha bra ergonomi.

Viktigaste platser är köket och butiker.

Vid noggranna närarbeten inverkar

 • textens storlek
 • kontrast
 • spacing
 • font
 • ögonrörelser
 • belysning

Småbarn är en special grupp. De skall ha

 • glasögon tidigt
 • kommunikation nära
 • god kontrast

Allmänt borde man komma ihåg att visuell information vid kommunikation är på låga kontraster i rörelse. Ingen viskar till hörselskadade men:

Vi viskar visuellt varje dag till synskadade barn och vuxna.

Även vid hjärnsynskador borde vi som en del av vården börja utvecklingen av

 • kompenserade strategier med tidig habilitering
 • special undervisning
 • neuropsykologisk rehabilitering

Sammanfattning:
Dövblinda behöver

 • individuella hjälpmedel
 • tolkning med rätt avstånd och hastighet, kontrast och belysning
 • klar struktur i omgivningen
 • förståelse för funktionsstörningar

närpersoner, skolan, arbetsställen, geriatrisk vård, hela befolkningen, medicinisk vård, hälsocentraler, sjukhus, speciellt ögon- och öronmottagningar och syn- och hörselcentraler