Cerebrala synskador, kartläggning

Lea Hyvärinen

Barn med skador i bakre synbanor, dvs. i synstrålningen eller synbarken, i högre associativa synfunktioner, subkortikala synfunktioner eller i visuell attention ( visuell attention = att rikta uppmärksamheten till syninformation), är en grupp vars synförmåga är mycket svår att bedöma. Karakteristiskt till dessa barn är att de i vissa hänseenden beter sig som normalt seende barn, i några situationer beter de sig som om de vore blinda eller använder sin syn på ett avvikande sätt. De har ofta som diagnos “cortical visual impairment”, “cortical blindness”, “cognitive visual impairment” eller “cerebral visual disturbance” på engelska. En del av dessa barn är diagnostiserade som autistiska barn, rätt ofta ser man i deras journaler anteckningen “autistiska drag”. De upplevs ofta som barn som “ser om de vill” - vanligen är den här tolkningen felaktig.

Det faktum att deras synskada har fått så många namn tyder på att det finns variation i skadans art eller att man blandar ihop flera olika skador. Man kan säga att diagnosen ”cortical visual impairment” ofta betyder att barnets ögon verkar normala och att barnet har avvikande visuellt beteende så att man antar att problemet ligger bakom den laterala knäkroppen. Själv föredrar jag namnet “cerebral visual disability” eller “cerebral visual disturbance” på engelska, “synskada på grund av hjärnskada” eller “hjärnsynskada” då det så ofta  finns ändrad funktion i både kortikala och subkortikala funktioner.

Den här texten som beskriver synskador i hjärnskadade barn kan anpassas till synbedömning av yngre och äldre vuxna personer med hjärnskador. Vår ton i kommunikation är annorlunda vid undersökning av vuxna personer men både tester och observationer är de samma som vid synbedömning av barn. Efter den här synbedömningen kan högre synfunktioner och associaiva funktioner undersökas av neuropsykologen.

De vanligaste orsakerna till hjärnskador hos barn är prematuritet, olika syndrom, infektioner och olyckor.  Efter infektioner och olyckor kan synskadan maskeras av barnets dåliga allmän kondition enda till slutet av konvalescenstiden när barnet kommer tillbaka till skolan.  Då är det viktigt att repetera synbedömningen då synen kan bli bättre eller sämre inom några veckor.  Alla ändringar skall naturligtvis rapporteras till barnets läkare utan dröjsmål.

Nästa