LEA NUMBERS®
närsynskärpetest
#270900 & #274100

I undersökningen av synskärpevärden mäter man vanligen först refraktionen, sedan synskärpevärden utan korrigering och sist med den korrektion som personen upplever bäst. Vid screening undersöker man närsynskärpan först och avståndssynskärpevärden sedan.

Bild 1. Närsynskärpetestet med LEA siffror (#270900) innehåller både ett radtest och flera grupper av tätt grupperade siffor för mätning av crowding effekt. Närtestet finns också som ett litet kort (#271000).

Vid undersökning av barn och vuxna med normal synförmåga håll testet på 40cm avstånd (=snörets längd). Vid undersökning av synsvaga barn och vuxna låt personen välja avstånd och huvudställning.

Använd den mittersta testdelen vid binokulär testing.

Peka på siffrorna på översta raden och fråga vilka de är. På det sättet hör/ser man hur barnet/personen svarar när optotyperna är lätta att urskilja.

Täck översta raden med ett vitt kort (baksidan av träningskort) och fråga vilken siffra som är den första på nästa raden. Se till att kortet inte är för nära raden som skall läsas och att det inte förorsakar skugga. Man kan flyktigt peka på siffran men inte lämna fingret vid den för det gör fixationen mycket lättare. Detta är speciellt viktigt vid undersökning av hjärnskadade barn och vuxna som kan ha fixationssvårigheter. Senare kan man mäta synskärpevärdet med pekning. Om barnets/personens hand fungerar, är den vanligen den mest effektiva för pekningen.

Gå kvickt neråt på testet genom att fråga bara den första siffran på varje eller varannan rad.

När barnet/personen svarar fel eller blir osäker, gå tillbaka en rad och be testpersonen läsa hela raden. Om raden läses rätt, fortsätt på nästa raden. Ofta är den raden den minsta som kan läsas men några personer läser en rad till när de har inställt ögonen så noggrant som de mindre raderna fordrar.

Om barnet/personen hoppar över en siffra peka på siffran en kort tid och säg att den inte blev läst. Om den läses rätt accepteras den som ett rätt svar.

Sista raden på vilken testpersonen ser minst tre av de fem optotyperna rätt är tröskeln som definierar synskärpevärdet. Skriv resultatet ner exakt, t.ex. om personen såg fyra siffror på 0.8 raden är det binokulära synskärpevärdet 0.8(-1). Detta stämmer om testet var på 40cm avstånd. Om testet var närmare måste värdet räknas om så att man dividerar resultatet med 40 och multiplicerar med avstånd som användes, t.ex. 30cm. Då är synskärpevärdet 30/40 x värdet på den minsta rad som personen kunde läsa.

Efter det binokulära testet testas båda ögon separat. Använd optotypgruppen rakt framför ögat, den åt höger när höger öga testas och den åt vänster när vänstra ögat testas. Testa annars på samma sätt som vid binokulär testing.

På andra sidan av närtestet är symbolerna tätare grupperade. Avståndet mellan siffror motsvarar hälften av symbolernas bredd i första gruppen och är ungefär det avstånd mellan bokstäver som används i småbarns böcker. Synskärpan mätt med dessa grupperade optotyper är ofta en rad sämre än radtestsynskärpa även hos barn med normal syn. Vid hjärnsynskador och amblyopi är skillnaden ofta mycket större och avslöjar problemet i synfunktionen. I andra gruppen av grupperade siffror är avståndet en fjärde del av siffrornas bredd och i tredje gruppen av grupperade siffror är avståndet bara en åttonde del av siffrornas bredd. Dessa mycket tätt grupperade optotypgrupper behöver man vid undersökning av äldre amblyopa barn och vuxna med crowding problem.

Synskärpevärdet med grupperade siffror motsvarar rätt bra den minsta textstorleken som personen kan se. Denna är INTE den storlek som han/hon skall använda för ingen vill läsa text som är på tröskelnivå utan vi läser texter som är 3-10 gånger större.

Monokulära närsynskärpevärden

Monokulära värden används vid kontroll av amblyopibehandling. Synskärpevärdet i det amblyopa ögat blir ofta bättre först på nära håll och något senare på långt håll.

Vid screening i skolåldern har närtestet specielllt värde. Om avståndssynskärpevärdet har blivit sämre än vad det var vid förra kontrollen eller om där är skillnad i värden mellan ögonen, kan man lätt få viktig information med närtestet. Om synskärpan på nära håll är symmetrisk och normal, beror nedsatt synskärpa på avstånd på lindrig närsynthet som inte behöver korrigeras. Däremot, om skillnaden i synskärpevärden finns också på närä håll, skall barnet undersökas av en ögonläkare. Skillnaden beror oftast på ett brytningsfel men kan också vara tecken på symptomfri sjukdom som utvecklat sig sedan förra kontrollen.

Användning av närtestet minskar antalet efterundersökningar och gör screeningen noggrannare.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras