2. NÄÖN SEULONTATUTKIMUKSET KOULUSSA

Kouluun tulevat lapset ovat yleensä olleet neuvolatarkastuksissa ja neuvolan näköseulassa jo useita kertoja ennen kuin he tulevat kouluun. Vaikka neuvolan näköseula on tarkka, siitä pääsee aina silloin tällöin läpi poikkeavuuksia, jotka olisi pitänyt huomata. Osa lapsista ei käy terveystarkastuksissa ensimmäisen ikävuoden jälkeen. Joskus taas toiminnallinen heikkonäköisyys, amblyopia tulkitaan lapsen väsymisestä tai huonotuulisuudesta johtuvaksi eikä sitä kontrolloida.

Ensimmäisen luokan näköseula poikkeaa myöhemmistä seulatutkimuksista sikäli, että silloin havaittu toiminnallinen heikkonäköisyys saattaa olla vielä korjattavissa. Se on siten tärkein kaikista kouluikäisten näköseuloista, myöhemmät seulat poimivat pääasiassa vain korjausta vaativia taittovirheitä ja tähtäävät miellyttävän katselutilanteen luomiseen. Terveystarkastuksia tehtäessä kannattaa muistaa, että näköseula on vain seulontatutkimus. Jokainen seula viritetään tiettyä tarkoitusta varten ja tietylle tarkkuudelle. Koulujen näköseulan tarkoituksena on ollut poimia oireettomien lasten joukosta ne, jotka mahdollisesti tarvitsisivat lasit koulutyötään varten tai muuten hyötyisivät silmälääkärin tutkimuksesta.

Seulontatutkimuksen luonteeseen kuuluu, että siitä menee läpi jokunen tutkimusta tarvitseva lapsi ja että siihen jää useita, joiden kohdalla ei ole aihetta toimenpiteisiin. Seulontatutkimuksen tehokkuus mitataan sillä, miten hyvin se toisaalta poimii poikkeavuuksia, toisaalta miten vähän se tuottaa turhia jatkotutkimuksia. Tähän asti käytössä ollut näköseula tuotti liian paljon tutkittavia, jotka eivät tarvinneet hoitotoimenpiteitä. Siksi seulan kehittämistä on pohdittu ja päädytty ottamaan käyttöön lähinäkötestit turhien käyntien vähentämiseksi, jotta aikaa säästyy niille lapsille, jotka todella hyötyvät silmälääkärin tutkimuksesta. Lasten vanhemmat eivät myöskään pidä käynneistä, jotka eivät johda toimenpiteisiin. He kokevat ne aiheettomina, ja niihin liittyvät työstä poissaolon aiheuttamat kustannukset harmillisina.


EdellinenIndexSeuraava