2.1. NÄÖNTARKKUUSTESTIT

Näöntarkkuuden mittaamisessa ollaan siirtymässä kansainvälisen suosituksen mukaisiin testeihin, jotka ovat rakenteeltaan selkeästi joko rivitestejä tai yksittäisten symbolien testejä. Edellisessä kuvioiden välinen etäisyys on sama kuin kuvioiden leveys (Kuva 3) ja jälkimmäisessä kuviot näytetään yksitellen.

Testit mittaavat erilaisia näkötilanteita, yksittäinen kuvio on näkötehtävänä helpompi kuin kuviorivi. Yksittäisten kuvioden testejä käytetään alle kolmivuotiaiden lasten ja heidän tasollaan olevien vanhempien henkilöiden tutkimisessa.

Edelleenkin käytössä oleva E-taulu on sekoitus rivitestiä (ylä-osa) ja yksittäisten kuvioiden testiä (alaosa). Lisäksi E-kirjain on sikäli poikkeava kirjain, että hajataittoisuudet vaikuttavat sen näkemiseen eri tavoin ja siten osa hajataittoisuuksista jää toteamatta. E-testiä ei pitäisi käyttää koulujen näköseulassa.

Kuva 3. LEA-kuviotesti valolaatikkoversiona, EDTRS-kirjaintesti, LEA-numerotaulu, LEA-kuvio- ja -numerotesti lähitestinä.

Keväällä 1984 tehdyssä näköseulaa koskevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että toisen luokan keväällä lapset vastasivat nopeammin ja helpomman tuntuisesti neuvolassa käytössä olevaa LEA-testiä käytettäessä kuin kirjaintestiä käytettäessä. Tutkimus toistettiin syksyllä 1998, jolloin käytössä oli myös numerotesti. Se oli lasten keskuudessa suosituin, lasten kuviot seuraavaksi eikä kukaan lapsista valinnut kirjaintestiä, kun piti valita, millä näistä kolmesta testistä näöntarkkuus mitattaisiin seuraavalla kerralla. Ilmeisesti kirjainten nimeäminen on lisävaikeus, joka vaikuttaa näöntarkkuuden mittaamiseen vielä 8 vuoden iässä.

Lähinäkötestin käyttö:

Binokulaarisen lähinäöntarkkuuden mittaaminen on tärkeää myös kouluiässä, jolloin valtaosa näönkäytöstä tapahtuu lähellä.

Lähinäön monolulaarinen mittaaminen on aiheellista, jos lapsen aikaisemmin normaali kaukonäöntarkkuus 1.0-1.25 on laskenut esim. tasolle 0.63. Silloin lähinäöntarkkuuden mittaminen aloitetaan riviltä 0.5 peittämällä testin yläosa kortilla ja kysytään, mikä kirjain tai kuvio on ensimmäisenä kortin alapuolella näkyvällä rivillä. Pienempiin testikuvioihin siirrytään nopeasti, jotta lapsi ei väsy. Kun tullaan riville, joka vaikuttaa jo hiukan vaikealta, pyydetään lukemaan koko rivi vasemmalta oikealle. Jos se onnistuu, siirrytään eteenpäin, jollei, luetaan edellinen rivi. Etäisyyden pitäminen vakiona onnistuu testiin kiinnitetyn mittalangan avulla. Jos lähinäöntarkkuudet ovat symmetriset ja normaalit, ei kaukonäöntarkkuuden lievän alenemisen vuoksi tarvitse lähettää jatkotutkimuksiin, koska syynä on vain alkava likitaittoisuus.

Lähinäöntarkkuutta voidaan mitata joko rivitestillä (Kuva 3), yksittäisillä symboleilla tai ryhmitetyillä symboleilla. Seulontatutkimuksissa käytetään rivitestiä, jotta tulos on vertailukelpoinen kaukonäöntarkkuuden kanssa. Ryhmiteltyjen symbolien testiä voidaan käyttää lukilasten tutkimuksen yhteydessä, jos halutaan selvittää, hyppääkö lapsi myös kuvioryhmiä katsellessaan jonkin kuvion yli, vai onko ilmiö vain lukemiseen liittyvä.

Kouluterveydenhuollon piiriin tulee nyt myös lapsia, joille LEA-symbolit voivat olla liian abstrakteja. Kehitysvammaisia ja pieniä lapsia varten on kolmiulotteinen LEA Palapeli, jonka avulla voidaan tutustua kuvioihin, löytää niille nimet ja verrata niitä painettuihin ja piirrettyihin kuvioihin. Vanhempien ja opettajan kanssa yhteistyössä terveydenhoitaja selvittää, mikä kuviokoko vielä nähdään oikein ja miltä etäisyydeltä luokkatilanteessa. Koska näiden lasten on saatava harjoitella tutkimustilannetta useita kertoja, se voidaan ottaa osaksi luokassa tehtäviä harjoituksia ja pidetään mukavana pelinä.

Monokulaarisen lähinäöntarkkuden tutkiminen on tutkimistapa, joka on otettu käyttöön tarpeettomien jatkotutkimusten vähentämiseksi. Aika näyttää, miten paljon lähitestiä voidaan hyödyntää myös lähinäkövaikeuksien arvioinneissa kouluilla.

Kaukonäöntarkkuustestin käyttö:

Kaukonäöntarkkuuden mitaamisessa ei kouluiässä ole yleensä vaikeuksia. Testi tehdään reippaasti, jotta lapsi ei kyllästy.

Yksityiskohtainen ohje näöntarkkuuden mittauksesta on testien liitteenä.


EdellinenIndexSeuraava